Gebed tot de H. Aartsengel Michaël ( Paus Leo XIII)

O roemrijke leider van de hemelse legerscharen, heilige Aartsengel Michael, verdedig ons in deze verschrikkelijke strijd tussen koninkrijken en machten, tegen de heersers van deze duistere wereld, en tegen de boze geesten.
Kom de mensheid, die God naar Zijn beeld onsterfelijk geschapen heeft, en tegen een zeer hoge prijs uit de tirannie van de duivel heeft vrijgekocht, te hulp.

Sla vandaag opnieuw met het leger van de heilige Engelen, de slag van de Heer, zoals U eens tegen Lucifer, de heerser van de trotse rebellen en zijn aanhang van afvallige engelen, gestreden heeft!
Ze hadden noch de kracht U te weerstaan, noch langer een plaats te hebben in de Hemel.
Die wrede oerslang, die ook duivel of Satan genoemd wordt, en de hele wereld verleid, werd samen met zijn aanhang in de afgrond gestort.

Zie, deze oervijand en mensenmoordenaar vanaf het begin, heeft weer moed gevat.
Vermomd als een engel van licht overvalt hij de aarde en trekt met een veelvoud van boze geesten rond, om de Naam van God en Zijn Christus uit te roeien, en om hen voor wie de kroon van de eeuwige roem bestemd is, te grijpen, hen te doden en in de eeuwige verdoemenis te stoten.

Als het smerigste rioolwater giet deze boze Draak het gif van zijn boosheid uit, namelijk de geest van de leugen, de goddeloosheid en kwaadsprekerij, de vieze adem van onkuisheid en elke vorm van zonde en gemeenheid, op mensen van bedorven geest en hart.
Deze sluwste vijanden hebben de Kerk, de onbevlekte Bruid van het Lam, met gal en bitterheid vervuld en doordrenkt, en hun misdadige hand op hun heiligste schatten gelegd.

Zelfs op de heilige plaats, waar de zetel van de heilige Petrus en de troon der waarheid tot verlichting van de wereld, opgericht werd, hebben ze hun troon van de huiveringwekkende misdaad opgesteld, met de boosaardig opzet om de herders te slaan, opdat de schapen in alle richtingen uiteen gaan.

Daarom verhef u, O onoverwinnelijke vorst der hemelse legerscharen, en kom het volk van God te hulp bij de aanvallen van de gevallen geesten, en geef het de overwinning.

Het vereert u als zijn beschermheilige.

U brengt de Heilige Kerk de roem, waarin u haar tegen de kwade machten van de hel verdedigt.

Aan u heeft God de zielen van de mensen, die de eeuwige vreugde zullen binnengaan, toevertrouwd.

O, bid tot de God van Vrede, dat Hij Satan onder onze voeten legt, opdat hij zodanig overwonnen moge zijn, dat hij de mensen niet langer meer in zijn gevangenschap kan houden en de Kerk niet kan schaden.

Breng onze gebeden tot bij het Aangezicht van de Allerhoogste, opdat spoedig de grote barmhartigheid van onze Heer op ons neer moge komen, en u toestaat de Draak, de oerslang, die niets meer is dan de duivel en Satan, te verslaan en geboeid met kettingen in de hel te werpen, opdat hij de volkeren niet langer kan misleiden.
Amen.

V. Zie het kruis van de Heer, wees verbrijzeld, jullie vijandige machten.
A. De leeuw uit de stam van Juda heeft de wortel van David veroverd.

V. Laat Uw genade ons ten deel vallen, O Heer.
A. Wij, die op U hopen.

V. O Heer, verhoor ons gebed.
A. En laat ons roepen tot U komen.

Laat ons bidden: O God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, wij roepen tot U, en smeken dringend om Uw barmhartigheid, opdat op voorspraak van Maria, altijd Maagd en onze Moeder, en de roemrijke Aartsengel Michael, U ons hulp wilt verlenen tegen Satan en alle andere onreine geesten, die tot het beschadigen van de mensheid en het te gronde richten van de zielen, rondtrekken.

Amen.